1. Úvodní ustanovení
  • Internetové stránky www.hoppi.cz jsou inzertním serverem provozovaným spol. Sunmaxx Tan, s.r.o., IČ:04283911, DIČ: CZ04283911 se sídlem Radlická 759/32, 150 00 Praha 5, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 245066 (dále jen "Provozovatel").
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") upravují podmínky zveřejnění inzerce na serveru www.hoppi.cz (dále jen "Server") mezi Provozovatelem a podnikatelským subjektem (dále jen "Uživatel").
  • Zákazníci Portálu (dále jen "Zákazníci") jsou všichni návštěvníci Serveru, kteří mají zájem o využití inzerce Uživatele.
  • Portál je určený výhradně pro inzerci podnikatelských subjektů s platným živnostenským oprávněním vztahujícím se k předmětu inzerce. Na Serveru není možné zveřejňovat soukromé inzeráty jakéhokoliv druhu.
  • Server je určený výhradně pro inzerci zlevněného, akčního, či výprodejového zboží či služeb podnikatelských subjektů.
  • Na Serveru jako takovém nedochází k uzavírání žádných kupních ani jiných smluv mezi Provozovatelem nebo Uživatelem a Zákazníkem. Na Serveru nedochází k žádným jednáním směřujícím k uzavření kupní ani jiné smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem. Zákazník zde vystupuje jako spotřebitel pouze ve vztahu s Uživatelem.

  2. Obecná ustanovení

  • Vkládání a zveřejnění inzerátů na Server zajišťuje Provozovatel na základě požadavků Uživatele. Tyto požadavky Uživatel specifikuje v "Inzertním formuláři", který slouží zároveň jako závazná objednávka inzerce, a který je dostupný na stránce "Vložit inzerát".
  • Inzeráty na Serveru jsou zveřejňovány ve formě dané povahou Serveru a Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel inzeráty do této formy upraví. Provozovatel si vyhrazuje právo na schválení, odmítnutí či doplnění inzerátu o informace, které odpovídají povaze Serveru a jsou veřejně přístupné např. na webových stránkách Uživatele, pokud tyto informace nebudou v Inzertním formuláři specifikované.
  • Zveřejnění inzerátů je placená služba. Aktuální "Ceník inzerce" na Serveru naleznete na stránce "Pro Inzerenty", která tvoří nedílnou součást těchto Obchodních podmínek.
  • Odesláním Inzertního formuláře pomocí tlačítka "Odeslat" na info@hoppi.cz Uživatel prohlašuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, Ceníkem inzerce a informacemi Pro Inzerenty, a že s nimi souhlasí.

  3. Práva a povinnosti

  • Uživatel prohlašuje, že má platné živnostenské oprávnění vztahující se k předmětu inzerce.
  • Uživatel prohlašuje, že je plně odpovědný za obsah inzerce a zavazuje se, že podklady k inzerci předané Provozovateli nejsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, pravidly hospodářské soutěže, osobnostními ani autorskými právy. Uživatel se zavazuje nahradit Provozovateli újmu nebo škodu vzniklou Provozovateli v důsledku zveřejnění inzerce, a to včetně nákladů na vedení soudního řízení a náklady právního zastoupení.
  • Uživatel prohlašuje, že výsledná cena po slevě je dána prokazatelnou ceníkovou cenou v době platnosti vystavení inzerátu.
  • Uživatel prohlašuje, že si je vědom konceptu prostředí Serveru (viz. "Pro Inzerenty"), a že se jím bude snažit řídit při kalkulaci Ceny po slevě.
  • Uživatel prohlašuje, že všechny jím dodávané informace v Inzertním formuláři i jiným způsobem Provozovateli jsou pravdivé a korektní zejména ve vztahu k Zákazníkům.
  • Provozovatel prohlašuje, že vyvíjí činnosti směřující k tomu, aby se zveřejněné inzeráty dostaly do širokého povědomí Zákazníků, kdy tito Zákazníci pak mají možnost sami s Uživatelem dojednat konkrétní podmínky využití obsahu inzerátu. Provozovatel však nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za nesplněná očekávání Uživatele v souvislosti se zveřejněním inzerátu.
  • Provozovatel funguje jako zprostředkovatel kontaktu mezi Uživatelem a Zákazníkem a nepřebírá tak žádné záruky za původ, kvalitu, zaplacení, dodání a upotřebitelnost obsahu inzerce.
  • Provozovatel prohlašuje, že žádným způsobem nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu materiálů dodaných Uživatelem.
  • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru třetími osobami a za škody, které by Uživateli nebo třetím stranám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím stranám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
  • Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Serveru. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené přerušením provozu Serveru, poruchou Serveru, počítačovými viry, škody v důsledku ztráty dat a zisku. Poskytovatel není odpovědný za škody způsobené odmítnutím inzerce.
  • Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru měnit, upravovat nebo inovovat.
  • Provozovatel může jednostranně znění Obchodních podmínek měnit či doplňovat. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Obchodních podmínek. Obchodní podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Serveru. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Provozovatelem, má se za to, že se změnami Obchodních podmínek bez výhrad souhlasí.

  4. Uzavření Smlouvy o inzerci

  • Uživatel závazně objedná inzerci vyplněním a odesláním Inzertního formuláře, který je přístupný na stránkách serveru zde. Závazná objednávka inzerce musí obsahovat údaje, které splňují formu danou povahou serveru. Tyto údaje jsou k vyplnění v Inzertním formuláři.
  • Odesláním vyplněného Inzertního formuláře pomocí tlačítka "Odeslat" Uživatel prohlašuje, že si přečetl Všeobecné obchodní podmínky Serveru, a že s nimi souhlasí. Zároveň Uživatel prohlašuje, že si přečetl informace Pro Inzerenty a byl seznámen s Ceníkem inzerce.
  • V případě nedostatečně či chybně vyplněného Inzertního formuláře Provozovatel vyzve Uživatele k doplnění či opravě. Uživatel je odpovědný za včasné doplnění nebo úpravu podkladů. Provozovatel není povinen podklady vracet, může je však uchovávat, a to výhradně pro své vlastní potřeby.
  • K uzavření Smlouvy o inzerci dochází potvrzením objednávky Provozovatelem a zasláním faktury za inzertní služby Uživateli. Pokud k potvrzení objednávky tímto způsobem nedojde, dochází k uzavření Smlouvy o inzerci zveřejněním inzerátu na Serveru.

  5. Cena inzerce a platba

  • Aktuální Ceník inzerce na Serveru naleznete na stránce "Pro Inzerenty".
  • Ceny uvedené v Ceníku jsou uváděny bez DPH, Uživatel je však povinen uhradit také daň z přidané hodnoty v platné výši.
  • Inzerát může být na Serveru vystaven až po uhrazení celé ceny za inzerci. Cena inzerce je tedy splatná před zveřejněním inzerátu na Serveru, pokud Smlouva o inzerci nestanoví jinak.
  • Provozovatel vystaví Uživateli daňový doklad a zašle ho na kontaktní e-mail uvedený v Inzertním formuláři. Faktura je splatná do sedmi dnů od jejího vystavení bezhotovostně na bankovní účet Provozovatele.
  • Provozovatel má právo odmítnout zveřejnění inzerátu, pozastavit šíření inzerátu, odmítnout realizaci dalších objednávek, případně odstoupit od Smlouvy, pokud není cena za inzerci uhrazena včas, případně vzniknou-li důvodné pochybnosti o platební schopnosti Uživatele.
  • Provozovatel může jednostranně položky a ceny v Ceníku inzerce měnit či doplňovat. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Ceníku inzerce. Ceník inzerce nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění na Serveru. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Provozovatelem, má se za to, že se změnami Ceníku inzerce bez výhrad souhlasí.

  6. Odstoupení od smlouvy

  • Provozovatel i Uživatel mají právo od Smlouvy o inzerci bez udání důvodu odstoupit, a to písemným oznámením formou e-mailu na kontaktní e-mailovou adresu druhé straně. Výpověď nabývá účinnosti dnem doručení. Za den doručení se považuje den odeslání písemného oznámení e-mailem.
  • Uživatel nemá, s ohledem zejména na Zákazníky Serveru, právo od Smlouvy odstoupit, pokud dojde ke splnění účelu Smlouvy o inzerci. Účelem Smlouvy o inzerci se rozumí zveřejnění inzerce Provozovatelem na Serveru na dobu a za podmínek specifikovaných Uživatelem v Inzertním formuláři.
  • Provozovatel má právo, pokud dojde ke splnění účelu Smlouvy o inzerci, od Smlouvy o inzerci odstoupit pouze v případě, pokud není cena za inzerci uhrazena včas, případně vzniknou-li důvodné pochybnosti o platební schopnosti Uživatele.
  • Vzhledem k povaze Serveru Uživatel výslovně požaduje, aby Provozovatel začal s poskytováním služeb již během lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Uživatel souhlasí, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Uživatelem, je Uživatel povinen zaplatit Provozovateli částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do okamžiku, kdy je Provozovateli doručeno písemné odstoupení od smlouvy.

  7. Smluvní pokuty

  • Provozovatel je oprávněn požadovat po Uživateli uhrazení smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení v případě prodlení Uživatele s úhradou ceny inzerce nebo její části. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dní od doručení písemné výzvy Provozovatele Uživateli. Uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty není dotčeno právo Provozovatele požadovat náhradu škody v plné výši.

  8. Ochrana osobních údajů

  • Zákazníci se na Serveru žádným způsobem neregistrují, neposkytují jakékoliv osobní údaje, neuzavírají kupní ani jinou smlouvu a nejsou o nich uchovávány ani zveřejňovány jakékoliv osobní informace.
  • Informace o Uživatelích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Uživatel okamžikem odeslání Inzertního formuláře na info@hoppi.cz souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Provozovatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
  • Uživatel z povahy Serveru výslovně souhlasí s tím, že na Serveru budou veřejně přístupné takové údaje, na základě kterých mohou Zákazníci jednoduše využít obsahu inzerátu, zejména adresa provozovny, webová adresa e-shopu a telefonní a e-mailové kontakty na provozovny apod., souhrnně kontaktní údaje k inzerátu. Tyto údaje vyplní Uživatel v Inzertním formuláři.

  9. Elektronická fakturace

  • Vzhledem k povaze Serveru, ochraně životního prostředí a zjednodušení archivace daňových dokladů využíváme standardně elektronickou fakturaci.
  • Daňové doklady vystavené a použité formou elektronické fakturace splňují veškeré právní náležitosti.
  • Odesláním Inzertního formuláře Uživatel souhlasí se zasíláním daňových dokladů elektronickou cestou na e-mailovou adresu zapsanou v Inzertním formuláři.
  • Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat písemným prohlášením odeslaným na info@hoppi.cz. Uživatel bere na vědomí, že v takovém případě bude daňový doklad odeslán klasickou poštovní cestou a vzhledem ke skutečnosti, že vystavení inzerátu na Serveru proběhne až po zaplacení celé částky za inzerci, nemusí dojít ke zveřejnění inzerátu v jím požadovaném termínu.
  • Pokud si Uživatel nepřeje dostávat daňové doklady elektronickou cestou, musí být  datum zveřejnění inzerátu s minimálním odstupem 14 dní od objednání inzerátu.

  10. Ostatní

  • Uživatel souhlasí se zasíláním nevyžádaných obchodních sdělení Provozovatelem na jeho poštovní či e-mailovou adresu. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán zasláním zprávy na e-mail Provozovatele info@hoppi.cz.
  • Vzájemná práva a povinnosti neupravená v těchto obchodních podmínkách a Smlouvě o inzerci se řídí zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občasnký zákoník.
  • Ustanovení ve Smlouvě o inzerci mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.
  • Veškeré případné spory mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniklé na základě Smlouvy o inzerci a/nebo Všeobecných obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi budou přednostně řešeny smírnou cestou.
  • V případě, že se tyto spory dle předchozího odstavce nepodaří vyřešit smírnou cestou, dohodly se strany na řešení sporů na místní příslušnosti soudu podle sídla poskytovatele.
  • Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné a platné od 1.4.2017.